Rol van de medezeggenschapsraad
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid.

Betrokkenheid schoolbeleid
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Wanneer er onder een schoolbestuur meerdere scholen vallen, kent het bestuur een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze raad praat mee over het beleid van het schoolbestuur dat voor alle scholen geldt. De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn ook ouders en personeel. Ze worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen.

Vertegenwoordiger van achterban
De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen door alle ouders of personeel van de school. Leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban.

Lidmaatschap
Voor het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad geldt een verplichte band met de school als ouder en/of docent. Het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad stop automatisch als die band er niet meer is. Zonder band met de school is het niet mogelijk om de achterban te vertegenwoordigen.

Bevorderen openheid
De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op het schoolbeleid. Dit doet de medezeggenschapsraad in onderling overleg in de school met zoveel mogelijk betrokkenen. De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap scholen (Wms).

De medezeggenschapsraad:

  • bevordert openheid en onderling overleg in de school;
  • waakt tegen discriminatie en gelijke behandeling;
  • doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.

Reglement
Deze wettelijke taken worden uitgewerkt in het medezeggenschapsreglement. Bijvoorbeeld op welke wijze men vergadert en hoe ouders worden geïnformeerd over de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft een informatieplicht voor betrokkenen bij de school. De keuze van informatiemiddelen ligt bij de medezeggenschapsraad.

functie 

Leden 

Locatie 

Voorzitter 

Ivo Schonneman 

 Toereppel

Overige leden 

Chantal Wittenberg

Toereppel 

  

Anouk van der Capellen

Toereppel 

     

Contactpersonen 
team 

Marga de Groot 

Judith Franken 

Toereppel 

Spaans Leger 

Secretaris 

Iris Harmeijer 

Toereppel 

Jaarverslag MR Schooljaar 2019 –2020
Het schooljaar 2019-2020 is een turbulent jaar geweest. Het Coronavirus is van grote invloed geweest op het verloop van het schooljaar. Zowel voor ouders, kinderen als leerkrachten was het zeker niet altijd makkelijk. De MR heeft ook juist in deze periode kritisch meegedacht in de besluitvorming hoe het onderwijs vorm te geven en haar adviezen gegeven. Maar dit is natuurlijk niet het enige waar de MR zich het afgelopen schooljaar over gebogen heeft. De volgende onderwerpen zijn ook aan bod gekomen:

IKC
Dit is de afgelopen jaren een terugkerend punt op de agenda van de MR. Het is een langlopend moeizaam proces binnen de gemeente. De locatie Spaans Leger ziet uit naar de nieuwe locatie maar het is zeer onzeker op welke termijn dat realiseerbaar is. De MR blijft het proces nauwgezet volgen en denkt waar mogelijk nu al mee met de stichting en gemeente. De voortgang van het project is echter een van lange adem.

Schoolplan
Zoals alle jaren heeft de MR het schoolplan besproken. Hierin komt onder andere terug hoe de school omgaat met cultuuronderwijs, resultaten van de kernvakken en waar de nadruk dat jaar op ligt binnen de school.

Continurooster
Meerdere jaren is er gesproken over het wel of niet invoeren van een continurooster. Wat zijn de voordelen en wat de nadelen. De scholen om ons heen voeren bijna allemaal al een continurooster. Omdat het complex is, is er een werkgroep in het leven geroepen om vooronderzoek te doen naar het invoeren van een continurooster. Dit onderzoek is neergelegd bij de MR en hierover hebben we met de directie gediscussieerd. Er wordt een enquête onder de ouders uitgezet om hun mening te polsen voordat er verdere besluitvorming plaatsvindt. De eventuele invoering van een continurooster zal in ieder geval voor beide locaties hetzelfde zijn.

Scholing
Om de kwaliteit van de MR leden op een goed niveau te houden, hebben we gekeken naar opleidingsmogelijkheden. Enkele MR leden zullen een (verdiepings)cursus gaan volgen.

Nieuwe MR leden
Vanwege het vertrek van twee ouders kwamen dit jaar twee vacatures als MR lid vrij binnen de oudergeleding. We hebben een oproep hiervoor gedaan en een aantal kandidaten over de twee locaties heen hebben vergaderingen bijgewoond. Uiteindelijk hebben twee nieuwe leden zitting genomen en wordt mogelijk een derde aangesteld vooruitlopend op de afloop van de termijn van een MR lid. De twee nieuwe leden zijn Chantal Wittenberg en Anouk van der Capellen.

Het was een bewogen jaar voor iedereen en we zijn blij dat we als MR juist in deze tijd hebben kunnen meedenken met het beleid van de school. Heeft u zelf vragen of opmerkingen over het beleid van de school dan hoort de MR dat graag.